Ban lãnh đạo Khoa ĐỘNG LỰC

TRƯỞNG KHOA: TS  NGUYỄN ANH TUẤN

EMAIL: nguyentuan@hcm.edu.vn

Điện thoại nội bộ: 912

PHÓ TRƯỞNG KHOA: Th.S VÕ ĐẮC THỊNH

Điện thoại nội bộ: 913

Đơn vị đồng hành với nhà trường