TS NGUYỄN ANH TUẤN
TRƯỞNG KHOA
Th.S VÕ ĐẮC THỊNH
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Th.S NGUYỄN HỮU MẠNH
TRƯỞNG BỘ MÔN GẦM Ô TÔ
Th.S TRIỆU PHÚ NGUYÊN
TRƯỞNG BỘ MÔN ĐỘNG CƠ Ô TÔ
Th.S HÀ QUỐC BẢO
TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỆN Ô TÔ
Th.S LÝ VĂN TRUNG
TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN
Th.S TRẦN THẾ SƠN
BÍ THƯ ĐOÀN KHOA
Th.S TRẦN VĂN ĐÔNG
PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN KHOA