Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề và trợ cấp xã hội cho sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh